Aktualności

14.09
2017

Regulamin konkursu „Scan as fast as you can”

Regulamin konkursu
„Scan as fast as you can”

1.        Organizatorem  Konkursu  „Scan as fast as you can” jest Meditrans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394199, kapitał zakładowy 3 312 000 PLN, NIP 6572896029, zwany dalej Organizatorem.

2.        Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 14 września 2017 do 16 września 2017 w trakcie trwania CEDE 2017 - 26 Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych, zwanej dalej CEDE 2017.

3.        Konkurs będzie miał miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich,
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań; pawilon 7A, stoisko A12.

4.        Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy stomatologów o różnych specjalizacjach, którzy odwiedzą targi CEDE 2017 w terminie od 14 września 2017 do 16 września 2017.  
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin a także pracownicy firm handlowych branży stomatologicznej.

5.        Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.

6.        W celu wzięcia udziału w konkursie należy w dniach od 14 września 2017 od godziny 9:00 do 16 września 2017 do godziny 15:00 odwiedzić stoisko MEDITRANS  w pawilonie 7A - stoisko A12, wypełnić prawidłowo Kupon Konkursowy i zeskanować model szczęki  najszybciej jak to możliwe za pomocą skanera wewnątrzustnego Trios 3 firmy 3Shape.

7.        Kupon konkursowy zawiera następujące pola:
- Imię i Nazwisko
- Specjalizacja
- Adres i nazwa gabinetu
- Adres e-mail oraz numer telefonu

- Podpis Uczestnika Konkursu

- Informacja o użytkowaniu systemu CAD/CAM
- Informacja o zainteresowaniu technologią CAD/CAM
- Wyrażenie zgody na wykorzystanie adresu e-mail w celu przesyłania informacji
  o promocjach
- Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem  i jego akceptacja.

8.        Zwycięzcami Konkursu są 3 osoby, które poprawnie wypełnią Kupon Konkursowy oraz najszybciej zeskanują model szczęki przy użyciu skanera wewnątrzustnego Trios 3 firmy 3Shape. Do prawidłowego przebiegu Konkursu i wyłonienia Zwycięzców Organizator użyje specjalnego oprogramowania do pomiaru czasu skanowania.

9.        Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu targów CEDE 2017.

10.    Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu
i zezwoleniem na publiczne ujawnienie  imienia i nazwiska uczestnika Konkursu
w trakcie CEDE 2017 poprzez wyświetlenie jego imienia i nazwiska wraz z wynikiem na ekranie znajdującym się na stoisku Organizatora Konkursu.

11.    Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich Imienia i Nazwiska.

12.    Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu zorganizowania Konkursu i przekazania nagród Zwycięzcom. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są
z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

13.    Organizator przewidział 3 nagrody dla pierwszych trzech Uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w trakcie trwania konkursu.:

Nagroda 1: nieodpłatne użytkowanie skanera Trios 3 firmy 3Shape przez okres
3 miesięcy

Nagroda 2: Videookulary Moverio BT200 firmy Epson

Nagroda 3: Ustalony przez Organizatora pakiet materiałów stomatologicznych
o wartości 3 000,00 złotych brutto wg cennika Organizatora.

14.    Sposób przydzielania nagród:  Uczestnik, który uzyska najlepszy wynik – 1 miejsce ma prawo wyboru nagrody spośród trzech nagród podanych przez Organizatora. Uczestnikowi, który uzyska drugi wynik – 2 miejsce, przysługuje prawo wyboru spośród pozostałych dwóch nagród podanych przez Organizatora. Uczestnik, który uzyska trzeci wynik – 3 miejsce otrzyma nagrodę jaka pozostała po dokonaniu wyboru przez Uczestników, którzy zajęli 1 i 2 miejsce.

15.    Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi niezbędne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

16.    Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

17.    Zwycięzca ma prawo do rezygnacji z nagrody.

18.    Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Organizatora Konkursu wyłącznie pisemnie, na adres: ul. Podlasie 16c, 25-108 Kielce w terminie do 30 września 2017 roku.

19.    Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

20.    Decyzja Organizatora odnośnie reklamacji jest ostateczna.

21.    Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na jego stronie internetowej w terminie od 14 września 2017 roku do 30 września 2017 roku. Regulamin Konkursu będzie także dostępny na stoisku Organizatora: stoisko A12, pawilon 7A w terminie od 14 września 2017 roku do 16 września 2017 roku.

22.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator Konkursu opublikuje informację na stronie internetowej www.meditrans.pl.

23.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).